OGŁOSZENIA

30 sierpnia 2022

Ogłoszenie – nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w CKZ rok szkolny 2022-2023

Protokół Komisji Rekrutacyjnej – rekrutacja uzupełniająca KKZ

28 lipca 2022

Ogłoszenie o przyjętych oraz wolnych miejscach na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

DO POBRANIA: Ogłoszenie o przyjętych oraz wolnych miejscach na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

27 lipca 2022

Ogłoszenie o zakwalifikowanych osobach na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

DO POBRANIA: Ogłoszenie o zakwalifikowanych na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

31 marca 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy ogłasza termin rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodach:

– monter sieci i instalacji sanitarnych 712618,

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905.

Dokumenty można składać od dnia 01.06.2020 do 25.07.2022.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym powinny złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy wniosek o przyjęcie na kurs, oryginał świadectwa ukończenia szkoły,  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie wydane przez lekarza na podstawie skierowania wystawionego przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

DO POBRANIA: Wniosek o przyjęcie na KKZ

 11 październik 2021

 Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy informuje, że otwiera nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)? zawód monter sieci i instalacji sanitarnych 712618, branża drogowa i inżynieryjno- instalacyjna.

Zajęcia realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r., od 01.09. 2022 r.
Absolwent KKZ w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09- wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:
1. wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
2. wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
3. wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4. wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
W Centrum zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przez Państwową Komisją Egzaminacyjną OKE w Wrocławiu.

Monter sieci i instalacji sanitarnych montuje, instaluje i naprawia instalację grzewczą, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną i klimatyzacyjną. Buduje i naprawia sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą zgodnie z wymaganiami technicznymi. Wymienia, naprawia i montuje urządzenia sanitarne. Studiuje plany budowy i szkice robocze w celu ustalenia wymaganych pomocy w pracy oraz kolejności montażu elementów instalacji lub sieci. Dokonuje inspekcji w celu identyfikacji przeszkód, których należy unikać, aby zapobiec osłabieniu konstrukcji wynikającej z instalacji rury. Lokalizuje i zaznacza pozycję rury i połączeń między rurami oraz otworów przejściowych na rury w ścianach i podłogach. Wycina otwory w ścianach i podłogach w celu dopasowania rury i armatury używając narzędzi ręcznych i mechanicznych. Wycina i gwintuje rury, używając nożyc do cięcia rur, palnika do przecinania oraz gwinciarki ręcznej lub mechanicznej. Zgina rurę do określonego kąta używając maszyny do zginania rur. Montuje i instaluje zawory, armaturę oraz rury z metali i tworzyw sztucznych używając narzędzi ręcznych i mechanicznych. Łączy rury za pomocą gwintu, śrub, łączników, lutów, mas i kitów uszczelniających oraz złączy doszczelniających zaciskanych i zaprasowanych. Wypełnia system rur wodą, powietrzem lub czynnikiem odpowiednim do typu i rodzaju sieci lub instalacji, odczytuje wskazania miernika ciśnienia w celu ustalenia czy w systemie istnieją przecieki. Montuje urządzenia energetyczne stosowane w instalacjach grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz sieciach ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych. Naprawia i konserwuje instalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Monitoruje stan techniczny urządzeń, armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej. Wykonuje montaż przewodów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Wykonuje montaż połączeń instalacji w budynkach z sieciami zewnętrznymi. Usuwa awarie przewodów i armatury sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Usuwa awarie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Inwentaryzuje, przegląda oraz ocenia stan i jakość sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.
Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Montera sieci i instalacji sanitarnych powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność oraz umiejętność współpracy w zespole. W przypadku pracy z paliwami, parą technologiczną, gorącą wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem, niezbędna jest odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją. Praca w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych wykonywana jest w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia.
Za opłatą słuchacz może przystąpić do egzaminu o uprawnienia Energetyczne: – Grupa G2 ? D i E ? dzięki zdobytym po egzaminie państwowym uprawnieniom tej kategorii, można wykonywać prace związane z eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, jak również wykonywać prace związane z konserwacją, montażem i naprawą urządzeń energetycznych, obsługiwać urządzenia energetyczne oraz wykonywać prace kontrolne i pomiarowe przy urządzeniach tego typu. – Grupa G3 D i E ? adresowane do osób, które chcą zajmować się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych, w tym do pracowników, wykonujących badania kontrolno-pomiarowe dla urządzeń i instalacji gazowych.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy informuje, że otwiera nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ)? zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905. Zajęcia realizowane będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r., od 01.09. 2022 r.
Absolwent KKZ w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11- wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
1. montowanie systemów suchej zabudowy;
2. wykonywanie robót malarskich;
3. wykonywanie robót tapeciarskich;
4. wykonywanie robót posadzkarskich;
5. wykonywanie robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem w obiektach budowlanych (mieszkaniowych, przemysłowych oraz usługowych), dotyczące montażu suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, układanie suchych tynków, wykonywanie okładzin ściennych), robót malarsko-tapeciarskich oraz robót posadzkarsko-okładzinowych. Roboty malarskie obejmują przygotowanie podłoży i wykonanie powłok malarskich w rożnych technikach, z dobraniem odpowiednich narzędzi i sprzętu malarskiego. Roboty tapeciarskie obejmują przygotowanie podłoży, dobór rodzaju tapety w zależności od podłoża z zachowaniem wymagań technicznych jakościowych. Roboty posadzkarskie obejmują wykonywanie posadzek z drewna, ceramiki, kamienia, tworzyw drzewnych, tworzyw sztucznych oraz wykonywanie posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drzewnych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się też naprawą i konserwacją powłok malarskich, tapet, posadzek, okładzin. Wykonuje przedmiary robót obliczając zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz przewidywany koszt wykonania robót.
Absolwent KKZ w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi:
? czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych,
? przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać zapotrzebowanie materiałowe,
? wykonywać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu,
? określać i przygotowywać materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych,
? wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich, montaż suchej zabudowy,
? wykonywać naprawy i konserwację elementów wykończeniowych,
? dokonywać odbioru robót wykończeniowych,

? oceniać jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko – okładzinowych oraz kalkulować ich koszty, a ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:
? przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
? udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
? stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
? posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.
Praca w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków ale również na wolnym powietrzu. Pracownik może być narażony na oddziaływanie różnorodnych substancji chemicznych jak: farby, kleje, rozpuszczalniki.
 
Przeciwwskazaniem do pracy jako monter zabudowy jest ogólny zły stan zdrowia i brak odporności na długotrwały wysiłek fizyczny oraz zmienne warunki środowiskowe. Uniemożliwiać pracę będą przede wszystkim schorzenia narządu ruchu, w szczególności ograniczające sprawność rąk, znaczne wady wzroku i daltonizm, epilepsja, częste omdlenia, przewlekłe choroby układu nerwowego, a także ? w związku z kontaktem z rozmaitymi substancjami i pyłami ? choroby płuc i silne alergie. Należy pamiętać, że wiele prac jest monotonnych i wymaga skupienia.
W pracy zawodowej wykorzystuje maszyny i elektronarzędzia, co wiąże się z narażeniem na hałas i wibracje. Godziny pracy montera robót wykończeniowych w budownictwie związane są z potrzebami realizowanego zadania, mogą wynosić wynikające z Kodeksu Pracy 8 godzin, jednak w niektórych przypadkach mogą być ustalane inaczej, również w dni wolne.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w zespole ludzi, współpracując z członkami brygady i nadzorem technicznym. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien mieć zdolności manualne i techniczne przydatne przy posługiwaniu się podczas pracy różnymi narzędziami i urządzeniami. Powinna charakteryzować go odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadań, co jest podstawą jakości i trwałości wykonywanej pracy, a także wyczucie proporcji i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. Powinien cechować się umiejętnością nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych, remontowych wykonujących prace remontowe lub w firmie własnej.
 

Pliki do pobrania: