O nas

Rys historyczny

W grudniu 1995 r Decyzją Kuratora Oświaty w Wałbrzychu – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechanicznych zostały przekształcone w specjalistyczną jednostkę pedagogiczną – Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy, której celem było organizowanie i realizacja szkolenia praktycznego dla wszystkich jednostek oświatowych podległych Kuratorowi Oświaty;

Do 2000 roku na terenie działania powiatu funkcjonowały Warsztaty Szkolne jako Gospodarstwa Pomocnicze przy Zespołach Szkół Zawodowych , które w sierpniu 2000r. zostały zlikwidowane;

Od 1 września 2000r. na bazie zlikwidowanych warsztatów szkolnych – gospodarstw pomocniczych i pracowni praktycznej nauki zawodu działających w ramach szkół /CKP/ – utworzono placówkę oświatowo-wychowawczą działającą w formie zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy;

Dnia 1 października 2004r. utworzono zespół oświatowych placówek publicznych – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, w skład którego weszły: Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – jako jednostkę organizacyjną Powiatu Świdnickiego, funkcjonującą w formie zakładu budżetowego.

Od 1 września 2005 roku powiatowe Centrum Kształcenia zmienia swoją nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego staje się ośrodkiem Wojewódzkim. Centrum poszerza swoją ofertą stale dostosowując ją do potrzeb rynku pracy.

Elastyczne działania Centrum powodują stały rozrost firmy i otwieranie nowych oddziałów, w grudniu 2005 roku otwarta została stacja kontroli i obsługi pojazdów – diagnostyka samochodowa, która jest własnością Powiatu.

W dniu 25 sierpnia 2010r. decyzją Rady Powiatu w Świdnicy zlikwidowano zakład budżetowy pod nazwą  Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy i utworzono jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Misja i wizja

Misja:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy jest placówką oświatowo-wychowawczą wspierającą rozwój ucznia – słuchacza, jego talentów i zainteresowań poprzez kształcenie praktyczne pozwalające na zdobywanie poprzez niego kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w bezpiecznych warunkach we współpracy z jego szkołą macierzystą.

Poprzez cały wachlarz jakościowych metod pracy, opanowanie rynku oświatowego i produkcyjno – usługowego w maksymalnym stopniu i umocnienie na nim swojej pozycji w takim stopniu, który pozwoli stawią czoła ekspansji firm konkurencyjnych.

Misja Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy podlega stałej ewaluacji celem dostosowania jej do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia oraz chęci identyfikowania się pracowników z misją.

Wizja:

Centrum tworzy warunki, które powodują, że uczeń – słuchacz kończąc w nim cykl kształcenia:

 • realnie traktuje swoje otoczenie
 • wykazuje szacunek dla dobra wspólnego jako podstawy życia w społeczeństwie,
 • wie co jest dobre a co złe w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu,
 • jest tolerancyjny i posiada umiejętności dostrzegania dobra w człowieku,
 • samodzielnie planuje swoją przyszłości, kontynuacje nauki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa,
 • lubi i potrafi pracować w zespole,
 • przyjmuje w sposób otwarty krytyczne uwagi,
 • potrafi rozwiązać różne problemy z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji,
 • logo firmy nie jest anonimowe dla klientów i oznacza: jakość, trwałość, solidność i kompetencję.

Forma organizacyjna

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz..329 ze zm.) oraz
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 nr 00, poz. 357);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 nr 00, poz.186);
 • uchwały nr XXXIX/324/2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia.

Działalność oświatowa

Zakres działalności oświatowej obejmuje:

 1. Realizacja zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu;
 2. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i szkołami w zakresie organizowania egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych;
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów;
 4. Organizowanie dokształcania młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich realizowania;
 5. Organizowanie dokształcania młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nie uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika;
 6. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący
  • Organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii;
  • Organizowanie kursów dla osób dorosłych umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;
  • Doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • Organizowanie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych;
 7. Prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnienie obowiązku nauki;

Zakres działalności produkcyjno – usługowej obejmuje:

 • produkcję mebli kuchennych, biurowych i innych na indywidualne zlecenia klientów,
 • usługi rzemieślnicze w branżach: mechanicznej, budowlanej, kamieniarskiej oraz krawieckiej,
 • przeglądy techniczne samochodów, serwis, myjnia ręczna,
 • cały wachlarz usług prowadzonych przez stacją kontroli i napraw pojazdów,
 • szkolenia zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, kursy.

Statut

Uchwała Nr XXI/260/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2004r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ)

w Świdnicy jest zespołem publicznych placówek oświatowych powstałym 1 października 2004 roku w wyniku włączenia istniejącego od 1 września 2000 roku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego (PCKP) utworzonego na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Powiatu Świdnickiego o długoletnim stażu szkoleń praktycznych oraz nowej placówki – Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (WODDZ).

PCKP jest placówką organizującą kształcenie zawodowe praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy średnich szkół zawodowych. Jest miejscem zdobywania różnego rodzaju praktycznych umiejętności przez różne grupy zawodowe, miejscem gdzie można zdać egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uzyskać kompetencje potwierdzone stosownymi certyfikatami uprawniającymi do wykonywania zawodu.

WODDZ jest placówką kształcącą młodzież szkół średnich wielozawodowych w ramach zajęć teoretycznych (czterotygodniowe kursy zawodowe), Nasza placówka pełni rolę koordynatora kursów zawodowych w województwie dolnośląskim. Prowadzimy również kursy zawodowe dla dorosłych, tutaj osoby poszukujące pracy będą mogły zdobyć umiejętności poruszania się na rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej.

Historia zmian organizacyjnych w Centrum

Od 1 września 2000 r. 

W 2000 r. Uchwałą Nr XVII/152/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 23 sierpnia 2000 r. z dniem 1 września założono Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy, którego majątek stanowiły bazy zlikwidowanych warsztatów szkolnych- gospodarstw pomocniczych i pracowni praktycznej nauki zawodu działających w ramach szkół:

 • Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy
 • Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Strzegomiu
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Świebodzicach
 • Zespołu Szkół Zawodowych w Żarowie

Na terenie tych szkół zostały zlokalizowane wchodzące w strukturę PCKP zespoły pracowni.

Od 1 października 2004 r.
Na mocy uchwały Nr XXI/259/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2004 r. PCKP wraz z utworzonym uchwałą Nr XXI/258/2004 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 września 2004 r. Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy zostały ujęte w struktury zespołu placówek pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Od 1 września 2005 r.
W związku ze zmianą formy organizacyjnej Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy, któremu uchwałą Nr XXIX/266/2005 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2005 r. nadano rangę Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i doskonalenia Zawodowego w Świdnicy, uchwałą Nr XXIX/365/2005 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2005 r., z dniem 1 września 2005 r. zmieniono nazwę z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy na Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Od 1 stycznia 2011 r.
Uchwałą Nr XXXIX / 324 / 2010 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Na podstawie art.. 12pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 art. 88 ust. 1 pkt 2 ust, 2 i 3, art. 100 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy w skład której wchodzą:

 1. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdnicy,
 2. Wojewódzki Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy.

Dane kontaktowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Powiat Świdnicki logotypy
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica

Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”

tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP

Zeskanuj kod QR

Skip to content

Ta strona przygotowana została do wyświetlania w urzadzeniach, których rozdzielczość jest większa niż 320px. Zachęcamy do skorzystania z takiego urządzenia lub kontakt z nami.