DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, 58-105 Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckz.swidnica.pl/

 1. Data publikacji strony internetowej: 2005-12-01
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26

Strona przeanalizowano i sprawdzono na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1. na poziomie A ( zgodnie z załącznikiem nr 1 do z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do sprawdzenia użyto programu:

 1. ANDI (Accessible Name and Description Inspector),
 2. https://sitereport.netcraft.com/
 3. https://achecker.ca/ WACG 2.0 AAA
 4. http://checkers.eiii.eu/  87,72%
 5. https://validator.w3.org/

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji na stronie za pomocą czytnika ekranu NVDA.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Skróty klawiaturowe:

Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe.

Wygląd:

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na CSM i stylach CSS.

Treści niedostępne:

 1. obrazy nie mają atrybutu alt
 2. brak etykiety określającej cel kontroli formularza
 3. kontrast między kolorem tekstu a jego tłem nie jest wystarczający,
 4. zagnieżdżanie nagłówków – śledzenie nagłówków h1 jest nieprawidłowe.
 5. w informacjach tabelarycznych brakować znaczników tabeli.
 6. strona nie jest przygotowana dla urządzeń mobilnych
 7. pliki pdf nie spełniają wymogów (skany)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2005-12-01
 2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Leszek Malinowski,
Kontakt: 698-642-854, 58-105 Świdnica, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 
tel. / fax. (074) 852 40 76, email: dostepnosc@ckz.swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,  00-090 Warszawa,
email: biurorzecznika@brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO ? KOMUNIKACYJNA

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy zapewnia dostępność informacyjno-komunikacyjną w następującym zakresie:

 1. posiadamy przygotowany zespół pracowników ( asystentów) do zapewnienia obsługi osób ze szczególnymi potrzebami,
 2. gwarantujemy obsługę w przyjaznym otoczeniu, również w miejscu wyciszenia,

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy zapewnia dostępność informacyjno-komunikacyjną w następującym zakresie:

 1. zapewniamy wejście i obsługę osób na poziomie parteru – wejście z boku budynku                                     
 2. zapewniamy ciągi komunikacyjne dostępnościowe wewnętrzne na poziomie parteru,
 3. na poziomie parteru wszystkie pomieszczenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy pozwalają na wjazd wózkiem.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (aktualizacja 15 maj 2021)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (aktualizacja 24 marca 2022)

Opublikował(a): Tomasz

Ostatnia zmiana: