Przetarg publiczny ograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż środków trwałych skierowany do podmiotów gospodarczych

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

Ogłasza przetarg publiczny ograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych skierowany do podmiotów gospodarczych:

Środki trwałe

Nr Nazwa środka trwałego Rok budowy Cena
1. Tokarka uniwersalna TUB-32×750 1967 4500,00
2. Tokarka uniwersalna TUD-50×750 1967 4500,00
3. Tokarka uniwersalna TUD-50×750 1967 4500,00
4. Sterownik numeryczny PNC-13 do tokarki 1971 1200,00
5 Tokarka CU-500 (prod. bułgarskiej) 1984 4800,00
6. Frezarka AVIA-FNF-40NA (CNC) 1995 35000,00
7. Frezarka FYC-25×1000-pionowa 1966 2800,00
8 Frezarka FWC-25×1000 1966 2980,00
9. Frezarka uniwersalna 6P-83 (prod.ZSRR) 1975 3600,00
10. Wiertarka promieniowa WRS-25 1971 3800,00
11. Wiertarka kadłubowa G-40 1976 3900,00
12. Wiertarka WSD-16 1990 700,00
13. Wiertarka WSD-16 1990 700,00
14. Wiertarka WSD-16 1987 600,00
15. Wiertarka WSD-16 1989 620,00
16. Wiertarka WSD-16 1980 400,00
17. Wiertarka stołowa mała 1980 180,00
18. Wiertarka stołowa mała bez uchwytu 1980 150,00
19. Szlifierka stołowa dwutarczowa 1970 130,00
20. Ostrzarka obrotowa dwutarczowa 1970 80,00
21. Szlifierka (ostrzarka) dwutarczowa 1970 110,00
22. Szlifierka (ostrzarka) dwutarczowa 1970 130,00
23. Szlifierka (ostrzarka) dwutarczowa 1970 140,00
24. Ostrzarka dwutarczowa 1970 110,00
25 Nożyce gilotynowe NG-3 1966 3980,00
26 Prasa hydrauliczna warsztatowa nacisk 40t 1939 500,00
27 Przecinarka do stali tarczowa stacjonarna 1970 400,00
28 Betoniarka 150l (nieużywana) 1994 980,00
29 Maszyna do szycia Łucznik (przemysłowa) 1970 90,00
30 Stębnówka Textima 1970 80,00
31 Stębnówka Textima 1970 80,00
32 Maszyna do szycia ?Textima Altin 1970 80,00
33 Stębnówka Textima 1970 80,00
34 Stębnówka Textima 1970 80,00
35 Stębnówka Textima 1970 80,00
36 Stębnówka Textima 1970 80,00
37 Dwuigłówka Panonia 1970 180,00
38 Dłutownica DAA-16 1969 7000,00
39 Dłutownica OHO-20 do kół zębatych 1972 7300,00
40 Frezarka obwiedniowa ZFA-75A 1969 6500,00
41 Sprężarka 3JW-60 (ASPA) 1980 700,00
42 Ostrzarka dwutarczowa 1980 110,00

Koordynator przetargu ? Hieronim Podraza,

tel. (074) 852-40-76 wew.23

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy: www.ckz.swidnica.pl ?zakładka ogłoszenia i przetargi

 1. Oferty z numerem i ceną środka trwałego oraz potwierdzenie wpłaty wadium (potwierdzenie dyspozycji przelewu) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:
  • Przetarg ofertowy nr CKZ ? DS.-2070-1/2013-nazwa firmy wraz z adresem, numery środków trwałych z dopiskiem środki trwałe na które składana jest oferta:

należy złożyć w siedzibie ogłaszającego w pokoju nr.13 (sekretariat) w terminie do 07.05.2013 do godz. 9.00.2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego w dniu 07.05.2013 o godz. 10.00.

 1. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w tym samym dniu, bezpośrednio po zapoznaniu się z wszystkimi ofertami.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego do zakupu środka trwałego. Wadium należy wpłacić na konto Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy nr 55 1090 2369 0000 0001 1532 6697 z datą wpłaty najpóźniej do dnia 06.05.2013.
 3. Wadia złożone przez oferentów, których ceny nie zostały przyjęte, będą zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu przelewem. Zwrot nastąpi najpóźniej następnego dnia na konto bankowe oferenta . Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.
 4. Wadium przepada na rzecz organizatora, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę na ten sam środek trwały, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji z zachowaniem odpowiednich przepisów.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto wskazane na rachunku przez sprzedającego pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia przetargu.
 8. Organizatorzy przetargu zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a także wycofania z przetargu poszczególnych pozycji bez podania przyczyny.
 9. Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z demontażem oraz załadunkiem i transportem sprzedanych środków trwałych.
 10. Jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie demontażu i załadunku urządzeń ponosi odbiorca, pod rygorem nie wydania sprzedanych towarów do czasu pokrycia powstałych szkód.
 11. Nabyte towary powinny być odebrane do 15.05.2013r.(po uregulowaniu rachunku zgodnie z  punktem nr9).
 12. Środki trwałe wystawione na przetarg można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.  9.00-14.00 pod wskazanym powyżej adresem pod warunkiem uzgodnienia telefonicznie daty i godziny oględzin.
 13. Najwyższa cena zaoferowana przez oferenta w przypadku zakupu środka trwałego jest ceną brutto.

Świdnica, dnia 19.04.2012r.

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  W  ŚWIDNICY

ul. Sikorskiego 41 , 58-100 Świdnica

REGON: 891546849 NIP:  884-25-22-418

telefon: 74 852 40 76 faks: 74 852 40 76

e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia  Zawodowego w  Świdnicy ? remont  modernizacyjny Pracowni Spawalniczej

przeprowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba firm wykluczonych : 0

Liczba ofert odrzuconych : 0

Wybrano następującą ofertę:

Numer oferty 1

Firma (nazwa) : PRZEDSIĘBIORSTWA INSTALACYJNO-BUDOWLANEGO ?Rudolf

Grucela i Synowie? Mirosław Grucela i Małgorzata Grucela

(adres) :            ul. Wiejska 26, 58-400 Kamienna Góra

Cena oferty: 98 529,63 zł ?brutto? (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset

dwadzieścia dziewięć złotych 63/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki postępowania i jest ofertą najkorzystniejszą spośród trzech ważnych ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto w zł
1 PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE ?Rudolf Grucela i Synowie?

Mirosław Grucela i Małgorzata Grucela

ul. Wiejska 26, 58-400 Kamienna Góra

98 529,63

2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU USŁUG ?KAMEX? Sp. z o.o.

ul. Legnicka 8A, 58-400 Kamienna Góra

121 647,00

3 P.P.H.U. BOWIP mgr inż. Andrzej Pach

ul. Ślężańska 23, 58-100 Świdnica

155 278,89

Informacje o wykonawcach wykluczonych

Z postępowania nie wykluczono wykonawców.

Informacje o ofertach odrzuconych

W postępowaniu nie odrzucono ofert.

Omyłki pisarskie i rachunkowe

W ofercie nr 2 wystąpiła omyłka pisarska, która została poprawiona wg zasad art. 87, ust. 2, pkt 1 Pzp.

W ofercie nr 3 wystąpiła omyłka rachunkowa, która została poprawiona wg zasad art. 87, ust. 2, pkt 2 Pzp.

Informacja o możliwości zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 25 kwietnia 2012r.

                                                                                    Podpisał:

                                                                                    Dyrektor

                                                                                    Jacek Durlik

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Autor informacji: Łukasz
Ostatnia modyfikacja: Łukasz
Data publikacji: 3 kwietnia 2013, g.14:31
Ostatnia zmiana: 26 lutego 2024, g.16:52

Dane kontaktowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Powiat Świdnicki logotypy
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica

Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”

tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP

Zeskanuj kod QR

Skip to content

Ta strona przygotowana została do wyświetlania w urzadzeniach, których rozdzielczość jest większa niż 320px. Zachęcamy do skorzystania z takiego urządzenia lub kontakt z nami.