Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów.

Numer ogłoszenia: 337622 – 2013
Data zamieszczenia: 22-02-2024
Data zakończenia: 1.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 1. NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy , ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 852-40-76, faks 74 852-40-76.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz.swidnica.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zespół publicznych placówek oświatowych.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów.
  2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia wynika z Opisu robót do wykonania, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót załączonych na stronie www.ckz.swidnica.pl w zakresie: 1, docieplenia elewacji budynków, 2. wymiany stolarki okiennej, 3. docieplenia stropodachów, 4. wymiany pokrycia dachów.
  4. przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
   • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
   • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia (robót) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.48.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.
  6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

 1. WadiumInformacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) najpóźniej do dnia 04.09.2013 do godz. 10:00
 2. ZALICZKI
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wg wzoru formularza nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
  2. Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Wykonanie/zakończenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, w tym przynajmniej 1 roboty budowlanej na obiekcie użytkowanym, gdzie zostało wykonane ocieplenie przegród zewnętrznych (dach ściany), wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego (papa), o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN każda. Przez jedną robotę rozumie robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy lub w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
  3. Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
  4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, t.j.: – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
  5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 1. osiągnęli wysokość obrotów średniorocznych w realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych na poziomie minimum 1 000 000,00 PLN/rok; 2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. 3. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
   • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
   • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności ? za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? za ten okres;
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

   • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności ? za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? za ten okres;
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
  2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. ZMIANA UMOWY
  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany
  Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień Umowy: 1. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, które to przyczyny wpływają na termin realizacji zamówienia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 4. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckz.swidnica.pl
   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat.
  2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat.
  3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Odp.na pytania CKZ z 26.08.13

1. W robotach uzupełniających przedmiaru robót poz.31 i 33 ? należy zamontować stare okno i drabiny wyłazowe na dach czy nowe ? Nie jest to jednoznacznie określone i nie jest przyjęte jako wymiana.

ODP. Pozycje i obmiary wskazują jednoznacznie, że chodzi o demontaż starych i montaż nowych.

2. W poz. 50 przedmiaru jest przyjęte ocieplenie stropodachu wełną mineralną grub. 18 cm, w opisie technicznym jest przyjęte docieplenie granulatem (wełnianym czy styropianowym?) metodą wdmuchiwania.

ODP. Należy przyjąć zakres robót jak w przedmiarze.

3. Żeby można było obliczyć poz.53 wymiana instalacji odgromowej ? demontaż i ponowny montaż w ilości kpl.1, prosimy o podanie ilości mb demontażu i ponownego montażu lub zamieszczenie rysunku rzutu i przekroju budynku, z którego to będzie wynikać.

Z przedstawionych rys. elewacji to nie wynika.

ODP. Uzupełnienie obmiaru:

– Zwody pionowe: 40 m

– Zwody poziome: 150 m

– Ilość złączy: 20 szt.

4. Brak w przedmiarach robót dot: kominów, w opisie technicznym przewiduje się częściowe przemurowanie istniejących kominów. Z rys. dostarczonych na stronie internetowej nie ma możliwości wyliczenia tych robót.

ODP. Opis dotyczy całości robót zaprojektowanych do wykonania w obiekcie, w tej części docieplanego obiektu brak kominów do przemurowania. Należy przyjąć wyłącznie tynkowanie kominów ? patrz poz.34.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

Zgodnie z pkt 1.1 SIWZ Obowiązkiem Wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu jest przeprowadzenie przed złożeniem  oferty wizji lokalnej  obiektu, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości oferty.

Wnosimy o wykreślenie z SIWZ obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zacytowany zapis narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę  uczciwej konkurencji. Wskazać należy w tym miejscu na linię orzeczniczą wypracowaną przez Krajową Izbę Odwoławczą. I tak, zgodnie z KIO z dnia 30 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO 2710/10 Izba stwierdza w ślad za dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie, iż nałożenie na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i pełnego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty

uzyskali w czasie wizji lokalnej. Tymczasem przepis artykułu 29 ust. 1 ustawy PZP zobowiązuje jednoznacznie Zamawiającego do dokonania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie jednoznacznych i dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Podobnie w wyroku KIO z dnia 28 marca 2012 r. Sygn akt KIO 526/12 Izba stwierdziła: (…) w  tym zakresie racje ma odwołujący, który zwracał uwagę, że uczestnictwo w wizji lokalnej nie może konwalidować błędów zamawiającego, polegających na niepełnym, a tym samym niewystarczającym opisie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający winien dokonać wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu niezależnie od uczestnictwa wykonawcy w wizji lokalnej. (Por. wyrok KIO z dnia 6 września 2010 r. Sygn akt 1804/10; wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2011 r. Sygn. Akt 2649/11 i podobne). Podkreślić należy, że Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej, o której pisze Zamawiający, a oferta sporządzona powinna być na podstawie rzetelnie przygotowanej dokumentacji postępowania, zawierającej wszelkie informacje niezbędne do przygotowani oferty,  zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Niezależnie od zawartych w przepisie art. 29 ust. 1, a także w przepisach art. 30 i 31 ustawy obowiązku zamawiającego przy określaniu przedmiotu zamówienia, PrZamPubl wprowadza zakaz określania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej faworyzuje wykonawców, którzy mają siedzibę blisko miejsca realizacji zamówienia, co narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zachowaniu uczciwej konkurencji służyć ma właśnie stosowanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Należy zauważyć, że dla podważenia w drodze środków ochrony prawnej nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia należy wskazać jedynie na możliwość utrudniania w ten sposób uczciwej konkurencji (por. J. Pieróg ? Prawo zamówień publicznych,. Komentarz  2012).

Odpowiedź 1:

Przedmiot zamówienia opisany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący

w opisie robót przewidzianych do wykonania. Jednak prace prowadzone mają być  w użytkowanym obiekcie.

Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Oferentów z obiektem, celem przewidzenia sposobu organizacji placu budowy i robót, zgodnie z zapisami SIWZ.

Oferent musi zorganizować wykonanie robót, m.in.:
– drogi transportowe, poziome i pionowe dla materiałów i sprzętu, zachowując
ciągłość pracy warsztatów, oraz zorganizować plac budowy, w zakresie opisanym w STWiORB, w tym:
– miejsca składowania materiałów,
– miejsca postoju sprzętu,
– tymczasowe urządzenia zabezpieczające (poręcze, ogrodzenia, oświetlenia, itd.),
– zaplecze sanitarne

a także:

– dokona zapoznania się z możliwością dojazdu do obiektu (układem dróg dojazdowych, istniejącymi ograniczeniami w transporcie w zakresie gabarytów i obciążeń).

Przeprowadzenie wizji wg pkt  11 część II SIWZ jest zaleceniem, mającym na celu dokonanie ww. ustaleń a nie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków zamieszczono w części VI SIWZ.

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia jest określony poprzez:
– opis robót do wykonania,
– przedmiar robót (materiał pomocniczy),
– projekt budowlany branży konstrukcyjno-budowlanej,
– STWiORB ? branży konstrukcyjno-budowlanej.

Zamieszczony przedmiar robót zgodnie z zapisami SIWZ ma charakter pomocniczy. Oferent ma obowiązek na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej, STWiORB, opisu robót do wykonania  oraz zapisów umowy, sporządzić samodzielnie wycenę robót budowlanych. Wynagrodzenie przedstawione w ofercie musi obejmować całość robót budowlanych i czynności opisanych ww. dokumentami i ma charakter ryczałtowy.

Pytanie 2:

W SIWZ XII pkt 2.7 i  XIX pkt 1.7 zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Podkreślić należy, że wykonawca sporządza ofertę na podstawie dokumentacji i informacji przekazanych przez Zamawiajacego. Nie można zatem cedować na Wykonawcę odpowiedzialności za obowiązki za które odpowiada Zamawiajacy, bowiem to na nim leży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia  w  sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i na jej cenę. Powyższy zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji dlatego też wnosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź 2:

W zakresie pkt 2.7 część XII SIWZ –  odpowiedź jak na pytanie 1.

W zakresie  pkt  1.7. (zdanie pierwsze tj. ?Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia)  część XIX SIWZ ? przyjmuje się, że jest wyjaśnienie zapisu w zdaniu drugim tego punktu tj. ?W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmie się wszystkich czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określonych w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, która stanowi opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 3:

W SIWZ XXVIII pkt 1 niezgodny z zapisem w umowie par.19 pkt1. Proszę o dostosowanie zapisu w umowie zgodnie z  zapisem w SIWZ

Odpowiedź 3:

Zmiany w § 19 pkt. 1 Umowy

jest:

?1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

w wysokości 10 % wartości   wynagrodzenia brutto określonego w § 7, co stanowi kwotę: ????   zł, (słownie:      ??????????????).

zmienia się na:

?1. Zgodnie z art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

w wysokości  5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7, co stanowi kwotę: .???? zł, ( słownie:    ??????????????????.).
Pytanie 4:

Proszę o wykreślenie par. 5 pkt 1 w umowie, wyjaśnienia j.w  w pyt. 1

Odpowiedź 4:

Odpowiedź jak na  pytanie 1.

Zapis § 5 pkt. 1 umowy pozostaje.

Pytanie 5:

.Par  9 pkt 3 ?Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane Umową – Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić?. Proszę o wykreślenie powyższego zapisu, wyjaśnienie w pyt. nr2.

Odpowiedź 5:

§ 9 pkt  4 umowy  udziela wyjaśnienia odnośnie zapisu pkt 3 tego paragrafu.

Zapis § 9 pkt 3 umowy pozostaje.

Pytanie 6:

.Proszę o wyjaśnienie zapisów w umowie par 5 pkt 2/c,d i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 6:

Zamawiający i Projektant nie przewiduje konieczności zajęcia pasa drogowego dla wykonania robót. W przypadku, gdy w projekcie organizacji robót, który opracuje Wykonawca wynikałaby taka konieczność to koszty ponosi Wykonawca.

Ewentualne zajęcie pasa ruchu drogowego ma charakter tymczasowy. Roboty te nie są przejmowane przez Zamawiającego. Prac związanych z ewentualnym zajęciem pasa ruchu drogowego  nie umieszcza się w przedmiarze robót.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający przewiduje roboty związane z pracami geodezyjnymi wg zapisów w umowie par.14.pkt.3. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie przewiduje robót związanych z pracami geodezyjnymi.
Pytanie 8:

Czy Zamawiający przewiduje kołkowanie styropapy i montaż listwy startowej Proszę o podanie ilości.

Odpowiedź 8:

Zakres robót związanych z ułożeniem styropapy opisuje Specyfikacja ST 01.02.02.

Nie przewidujemy montażu listwy startowej.

Pytanie 9:

Poz. 8 przedmiaru- czy ?krotność =2? znaczy dwukrotne siatkowanie cokołu? Obmiar nie jest przemnożony przez 2. Następnie w poz. 13- czy to dopiero ta pozycja określa miejsca podwójnego siatkowania?

Odpowiedź 9:

Należy przyjąć w poz.8 obmiar mb = 82,0, krotność = 1.

Dodatkowo należy wprowadzić pozycję 8A ? KNR 033/0101-05 z obmiarem m2 = 95,8 siatkowanie ścian cokołu.

Poz. 13 dotyczy podwójnego siatkowania.

Pytanie 10:

Jakiej grubości styropian należy przyjąć do ocieplenia ościeży?

Odpowiedź 10:

Styropian gr. 3 cm

Pytanie 11:

W pkt.3.2. opisu technicznego z projektu budowlanego ? docieplenie wskazanych ścian zewnętrznych styropianem gr.10cm o lambda 0,032W/mK. Z przedmiaru nie wynika które to miejsca, proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź 11:

Projekt opisuje remont całego obiektu, na tym etapie nie występują takie miejsca.

Pytanie 12:

W pkt.5.1. opisu technicznego z projektu budowlanego- ogniomurki należy ocieplić w tej samej technologii, co pozostałe ściany budynku-czyli od strony wewnętrznej także należy przykleić styropian 14cm? Czy jest to ujęte w przedmiarze (przyklejanie, kołkowanie, siatkowanie, wykończenie)? W przedmiarze nie widać takich szerokich obróbek blacharskich.

Odpowiedź 12:

Ogniomurki występujące na elewacji północno-wschodniej ocieplamy wyłącznie od strony elewacji ? ich powierzchnia ujęta w przedmiarze obróbki blacharskie również.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dobrze oszacował  co znajduje się w przestrzeni stropodachu wentylowanego, wg poz. 45. Kosztorysu.

Odpowiedź 13:

Tak

Pytanie 14:

W p.5.1. opisu technicznego z projektu budowlanego ? przestrzeń stropodachu należy poddać dezynfekcji poprzez wykonanie na wszystkich płaszczyznach powłoki malarskiej z mleczka wapiennego. Przedmiar poz 46 ? malowane są ścianki i posadzka, a sufit nie?

Odpowiedź 14:

Tak
Pytanie 15:

Poz.17,24 przedmiaru- o jaki ruszt z jakiego materiału chodzi?

Odpowiedź 15:

Ruszt konstrukcji drewnianej do zamocowania późniejszego obróbki blacharskiej pomiędzy rusztem docieplenie.

Pytanie 16:

W przedmiarze nie ujęto rusztowań i czasu pracy.

Odpowiedź 16:

Przedmiar nie musi zawierać tych pozycji ? Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie koszt rusztowań.

Pytanie 17:

Proszę o wykaz stolarki do wymiany i więcej szczegółów .

Odpowiedź 17:

Okno dwudzielne dwurzędowe o wym. okna: wys. ? 2,0, szer. ? 2,8 m.

Wszystkie skrzydła uchylno rozwieralne.

Pytanie 18

Nie uwzględniono w przedmiarze podmurowywania ogniomurów- 30cm ponad docieplenie stropodachu- wg p.5.1 opisu technicznego.

Odpowiedź 18:

Projekt opisuje remont całego obiektu, na tym etapie nie występują takie roboty.

Świdnica,dnia 1.09.2013r.

CKZ-DS-2070-3/2013

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Sikorskiego 41 , 58-100 Świdnica

REGON: 891546849 NIP: 884-25-22-418

telefon: 74 852 40 76 faks: 74 852 40 76

e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

?Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania ?Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy ? kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji? – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów?.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba firm wykluczonych : 1

Liczba ofert odrzuconych : 1

Wybrano następującą ofertę:

Numer oferty 1

Firma (nazwa) : PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikuła

(adres) : ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów

 

Cena oferty: 161 482,03 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 03/100 )

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki postępowania. Cena oferty jest korzystna, nie przekracza kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 Zbiorcze zestawienie i porównanie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto w zł Liczba pkt w kryterium cena-100%
1. PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikułaul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów

161 482,03

10
2. PIROBUD Sp. z o.o. ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

197 922,81

oferta odrzucona

Informacje o wykonawcach wykluczonych

1. Firma: PIROBUD Sp. z o.o. , ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

1) Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, tj. nie wykazali spełnienia warunków

udziału w postępowaniu.

2) Uzasadnienie faktyczne: Oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę na wystąpienie

Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP nie potwierdzają spełnienia

warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej

w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie wykazał 2 robót budowlanych, w tym

przynajmniej 1 roboty budowlanej wykonanej na obiekcie użytkowanym, polegających na

wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, gdzie zostało wykonane

ocieplenie przegród zewnętrznych (dach ściany), wymiana stolarki okiennej, wymiana

pokrycia dachowego (papa) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN każda, stosownie do

wymagań wymienionych w SIWZ.

Informacje o ofertach odrzuconych

1. Firma: PIROBUD Sp. z o.o. , ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

1) Podstawa prawna: art. 24 ust. 4 Ustawy PZP.

2) Uzasadnienie faktyczne: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informacja o możliwości zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 15 września 2013 r., zgodnie z art.94 ust.1, pkt.2 Ustawy PZP.

 

Podpisał:

Jacek Durlik ? Dyrektor CKZ

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Autor informacji: Łukasz
Ostatnia modyfikacja: Łukasz
Data publikacji: 22 lutego 2024, g.09:14
Ostatnia zmiana: 26 lutego 2024, g.16:50

Dane kontaktowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Powiat Świdnicki logotypy
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica

Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”

tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP

Zeskanuj kod QR

Skip to content

Ta strona przygotowana została do wyświetlania w urzadzeniach, których rozdzielczość jest większa niż 320px. Zachęcamy do skorzystania z takiego urządzenia lub kontakt z nami.