Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów-roboty uzupełniające

Numer ogłoszenia: 390140 – 2013
Data zamieszczenia: 26-09-2013
Data zakończenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 1. NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 852-40-76, faks 74 852-40-76.
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zespół publicznych placówek oświatowych.

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów-roboty uzupełniające.
 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
 3. Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana wszystkich okien na parterze budynku biurowca. Wykonanie docieplenia ściany szczytowej hali -od strony południowo-zachodniej.
 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.48.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4.

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
 2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNEZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 1. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.
 2. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
 3. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
 4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:PPHiU MIK-TRANSBET Janusz Mikuła, ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.
 5. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73538,06 PLN.
 6. INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄCena wybranej oferty: 80000,00

  Oferta z najniższą ceną: 80000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00

  Waluta: PLN.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające nie przekraczające 50% wartości oferty cenowej realizowanego zamówienia podstawowego; zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu wykonawcy.

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Autor informacji: Łukasz
Ostatnia modyfikacja: Łukasz
Data publikacji: 26 września 2013, g.14:06
Ostatnia zmiana: 26 lutego 2024, g.16:51

Dane kontaktowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Powiat Świdnicki logotypy
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica

Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”

tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP

Zeskanuj kod QR

Skip to content

Ta strona przygotowana została do wyświetlania w urzadzeniach, których rozdzielczość jest większa niż 320px. Zachęcamy do skorzystania z takiego urządzenia lub kontakt z nami.