Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy

Numer ogłoszenia: 118583 – 2010
Data zamieszczenia: 11-05-2010
Data zakończenia: 14.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 1. NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy , ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 852-40-76, faks 074 852-40-76.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz.swidnica.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zespół placówek oświatowych.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy.
  2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty modernizacyjne wielobranżowe istniejącego obiektu, z wyłączeniem robót wykonanych w I Etapie, tj.: – wymiany i montażu stolarki okiennej i drzwiowej – remontu dachu i obróbek blacharskich 2. Dane obiektu – powierzchnia zabudowy – 332,40m2 – kubatura – 1519,0m3.
  4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.
  6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.

 1. WADIUM
  Informacja na temat wadium: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych)
 2. ZALICZKI
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  1. Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na modernizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednego obiektu oświaty.
  2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: 1. kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, 2. kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży instalacji sanitarnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, 3. kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży instalacji elektrycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.
  3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. osiągnął wysokość obrotów w realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych na poziomie minimum 1 200 000,00 zł, 2. posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. 3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
   • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
   • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
   • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
   • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

   1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 5. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  • Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  • Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 3. ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  1)zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2)zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 3)zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, 4)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym, niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot, 5)zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, 6)wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, na skutek wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, ze względów bezpieczeństwa lub usprawnienia procesu budowy.
 4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckz.swidnica.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.
  2. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat.
  3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  4. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

w przetargu na Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy

Treść

Świdnica: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy

Numer ogłoszenia: 166190 – 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010

Podmiot udostępniający informację: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy
Autor informacji: Łukasz
Ostatnia modyfikacja: Łukasz
Data publikacji: 11 maja 2010, g.15:14
Ostatnia zmiana: 26 lutego 2024, g.16:53

Dane kontaktowe:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Powiat Świdnicki logotypy
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica

Lokalizacja GPS:
N50°51’7.584” E16°28’9.153”

tel. / fax. (74) 852 40 76
e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

EPUAP: /CKZSwidnica/SkrytkaESP

Zeskanuj kod QR

Skip to content

Ta strona przygotowana została do wyświetlania w urzadzeniach, których rozdzielczość jest większa niż 320px. Zachęcamy do skorzystania z takiego urządzenia lub kontakt z nami.