Świdnica: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów

Numer ogłoszenia: 337622 – 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy , ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 852-40-76, faks 74 852-40-76.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zespół publicznych placówek oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia wynika z Opisu robót do wykonania, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót załączonych na stronie www.ckz.swidnica.pl w zakresie: 1, docieplenia elewacji budynków, 2. wymiany stolarki okiennej, 3. docieplenia stropodachów, 4. wymiany pokrycia dachów.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia (robót) w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.48.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) najpóźniej do dnia 04.09.2013 do godz. 10:00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wg wzoru formularza nr 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonanie/zakończenie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, w tym przynajmniej 1 roboty budowlanej na obiekcie użytkowanym, gdzie zostało wykonane ocieplenie przegród zewnętrznych (dach ściany), wymiana stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego (papa), o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN każda. Przez jedną robotę rozumie robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy lub w ramach jednego zadania inwestycyjnego. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, t.j.: – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym: 1. osiągnęli wysokość obrotów średniorocznych w realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych na poziomie minimum 1 000 000,00 PLN/rok; 2. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. 3. posiadają środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty – zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności ? za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności ? za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień Umowy: 1. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, które to przyczyny wpływają na termin realizacji zamówienia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony. 4. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem dopuszczonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckz.swidnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania
Plik 1
Plik 2

Odp.na pytania CKZ z 26.08.13

1. W robotach uzupełniających przedmiaru robót poz.31 i 33 ? należy zamontować stare okno i drabiny wyłazowe na dach czy nowe ? Nie jest to jednoznacznie określone i nie jest przyjęte jako wymiana.

ODP. Pozycje i obmiary wskazują jednoznacznie, że chodzi o demontaż starych i montaż nowych.

2. W poz. 50 przedmiaru jest przyjęte ocieplenie stropodachu wełną mineralną grub. 18 cm, w opisie technicznym jest przyjęte docieplenie granulatem (wełnianym czy styropianowym?) metodą wdmuchiwania.

ODP. Należy przyjąć zakres robót jak w przedmiarze.

3. Żeby można było obliczyć poz.53 wymiana instalacji odgromowej ? demontaż i ponowny montaż w ilości kpl.1, prosimy o podanie ilości mb demontażu i ponownego montażu lub zamieszczenie rysunku rzutu i przekroju budynku, z którego to będzie wynikać.

Z przedstawionych rys. elewacji to nie wynika.

ODP. Uzupełnienie obmiaru:

– Zwody pionowe: 40 m

– Zwody poziome: 150 m

– Ilość złączy: 20 szt.

4. Brak w przedmiarach robót dot: kominów, w opisie technicznym przewiduje się częściowe przemurowanie istniejących kominów. Z rys. dostarczonych na stronie internetowej nie ma możliwości wyliczenia tych robót.

ODP. Opis dotyczy całości robót zaprojektowanych do wykonania w obiekcie, w tej części docieplanego obiektu brak kominów do przemurowania. Należy przyjąć wyłącznie tynkowanie kominów ? patrz poz.34.

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1:

Zgodnie z pkt 1.1 SIWZ Obowiązkiem Wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu jest przeprowadzenie przed złożeniem  oferty wizji lokalnej  obiektu, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości oferty.   

Wnosimy o wykreślenie z SIWZ obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej.

Zacytowany zapis narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę  uczciwej konkurencji. Wskazać należy w tym miejscu na linię orzeczniczą wypracowaną przez Krajową Izbę Odwoławczą. I tak, zgodnie z KIO z dnia 30 grudnia 2010 r. Sygn. akt KIO 2710/10 Izba stwierdza w ślad za dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie, iż nałożenie na wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej narusza wynikającą z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i pełnego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne do przygotowania oferty

uzyskali w czasie wizji lokalnej. Tymczasem przepis artykułu 29 ust. 1 ustawy PZP zobowiązuje jednoznacznie Zamawiającego do dokonania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie jednoznacznych i dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Podobnie w wyroku KIO z dnia 28 marca 2012 r. Sygn akt KIO 526/12 Izba stwierdziła: (…) w  tym zakresie racje ma odwołujący, który zwracał uwagę, że uczestnictwo w wizji lokalnej nie może konwalidować błędów zamawiającego, polegających na niepełnym, a tym samym niewystarczającym opisie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający winien dokonać wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu niezależnie od uczestnictwa wykonawcy w wizji lokalnej. (Por. wyrok KIO z dnia 6 września 2010 r. Sygn akt 1804/10; wyrok KIO z dnia 27 grudnia 2011 r. Sygn. Akt 2649/11 i podobne). Podkreślić należy, że Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej, o której pisze Zamawiający, a oferta sporządzona powinna być na podstawie rzetelnie przygotowanej dokumentacji postępowania, zawierającej wszelkie informacje niezbędne do przygotowani oferty,  zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Niezależnie od zawartych w przepisie art. 29 ust. 1, a także w przepisach art. 30 i 31 ustawy obowiązku zamawiającego przy określaniu przedmiotu zamówienia, PrZamPubl wprowadza zakaz określania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej faworyzuje wykonawców, którzy mają siedzibę blisko miejsca realizacji zamówienia, co narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zachowaniu uczciwej konkurencji służyć ma właśnie stosowanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych. Należy zauważyć, że dla podważenia w drodze środków ochrony prawnej nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia należy wskazać jedynie na możliwość utrudniania w ten sposób uczciwej konkurencji (por. J. Pieróg ? Prawo zamówień publicznych,. Komentarz  2012).

Odpowiedź 1:

Przedmiot zamówienia opisany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący

w opisie robót przewidzianych do wykonania. Jednak prace prowadzone mają być  w użytkowanym obiekcie.

Wizja lokalna ma na celu zapoznanie się Oferentów z obiektem, celem przewidzenia sposobu organizacji placu budowy i robót, zgodnie z zapisami SIWZ.

Oferent musi zorganizować wykonanie robót, m.in.:
– drogi transportowe, poziome i pionowe dla materiałów i sprzętu, zachowując
ciągłość pracy warsztatów, oraz zorganizować plac budowy, w zakresie opisanym w STWiORB, w tym:
– miejsca składowania materiałów,
– miejsca postoju sprzętu,
– tymczasowe urządzenia zabezpieczające (poręcze, ogrodzenia, oświetlenia, itd.),
– zaplecze sanitarne

a także:

– dokona zapoznania się z możliwością dojazdu do obiektu (układem dróg dojazdowych, istniejącymi ograniczeniami w transporcie w zakresie gabarytów i obciążeń).

Przeprowadzenie wizji wg pkt  11 część II SIWZ jest zaleceniem, mającym na celu dokonanie ww. ustaleń a nie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków zamieszczono w części VI SIWZ.

Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia jest określony poprzez:
– opis robót do wykonania,
– przedmiar robót (materiał pomocniczy),
– projekt budowlany branży konstrukcyjno-budowlanej,
– STWiORB ? branży konstrukcyjno-budowlanej.

Zamieszczony przedmiar robót zgodnie z zapisami SIWZ ma charakter pomocniczy. Oferent ma obowiązek na podstawie przedstawionej dokumentacji projektowej, STWiORB, opisu robót do wykonania  oraz zapisów umowy, sporządzić samodzielnie wycenę robót budowlanych. Wynagrodzenie przedstawione w ofercie musi obejmować całość robót budowlanych i czynności opisanych ww. dokumentami i ma charakter ryczałtowy.

Pytanie 2:

W SIWZ XII pkt 2.7 i  XIX pkt 1.7 zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Podkreślić należy, że wykonawca sporządza ofertę na podstawie dokumentacji i informacji przekazanych przez Zamawiajacego. Nie można zatem cedować na Wykonawcę odpowiedzialności za obowiązki za które odpowiada Zamawiajacy, bowiem to na nim leży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia  w  sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i na jej cenę. Powyższy zapis narusza zasadę uczciwej konkurencji dlatego też wnosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź 2:

W zakresie pkt 2.7 część XII SIWZ –  odpowiedź jak na pytanie 1.

W zakresie  pkt  1.7. (zdanie pierwsze tj. ?Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia)  część XIX SIWZ ? przyjmuje się, że jest wyjaśnienie zapisu w zdaniu drugim tego punktu tj. ?W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmie się wszystkich czynności objętych przedmiotem niniejszego zamówienia określonych w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, która stanowi opis przedmiotu zamówienia

Pytanie 3:

W SIWZ XXVIII pkt 1 niezgodny z zapisem w umowie par.19 pkt1. Proszę o dostosowanie zapisu w umowie zgodnie z  zapisem w SIWZ

Odpowiedź 3:

Zmiany w § 19 pkt. 1 Umowy

jest:

?1. Zgodnie z przepisem art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

w wysokości 10 % wartości   wynagrodzenia brutto określonego w § 7, co stanowi kwotę: ????   zł, (słownie:      ??????????????).

zmienia się na:

?1. Zgodnie z art. 147 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

w wysokości  5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7, co stanowi kwotę: .???? zł, ( słownie:    ??????????????????.).
Pytanie 4:

Proszę o wykreślenie par. 5 pkt 1 w umowie, wyjaśnienia j.w  w pyt. 1

Odpowiedź 4:

Odpowiedź jak na  pytanie 1.

Zapis § 5 pkt. 1 umowy pozostaje.

Pytanie 5:

.Par  9 pkt 3 ?Jeżeli Zamawiający zażąda badań dotyczących określenia jakości robót, które nie były przewidziane Umową – Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić?. Proszę o wykreślenie powyższego zapisu, wyjaśnienie w pyt. nr2.

Odpowiedź 5:

§ 9 pkt  4 umowy  udziela wyjaśnienia odnośnie zapisu pkt 3 tego paragrafu.

Zapis § 9 pkt 3 umowy pozostaje.

Pytanie 6:

.Proszę o wyjaśnienie zapisów w umowie par 5 pkt 2/c,d i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 6:

Zamawiający i Projektant nie przewiduje konieczności zajęcia pasa drogowego dla wykonania robót. W przypadku, gdy w projekcie organizacji robót, który opracuje Wykonawca wynikałaby taka konieczność to koszty ponosi Wykonawca.

Ewentualne zajęcie pasa ruchu drogowego ma charakter tymczasowy. Roboty te nie są przejmowane przez Zamawiającego. Prac związanych z ewentualnym zajęciem pasa ruchu drogowego  nie umieszcza się w przedmiarze robót.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający przewiduje roboty związane z pracami geodezyjnymi wg zapisów w umowie par.14.pkt.3. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie przewiduje robót związanych z pracami geodezyjnymi.
Pytanie 8:

Czy Zamawiający przewiduje kołkowanie styropapy i montaż listwy startowej Proszę o podanie ilości.

Odpowiedź 8:

Zakres robót związanych z ułożeniem styropapy opisuje Specyfikacja ST 01.02.02.

Nie przewidujemy montażu listwy startowej.

Pytanie 9:

Poz. 8 przedmiaru- czy ?krotność =2? znaczy dwukrotne siatkowanie cokołu? Obmiar nie jest przemnożony przez 2. Następnie w poz. 13- czy to dopiero ta pozycja określa miejsca podwójnego siatkowania?

Odpowiedź 9:

Należy przyjąć w poz.8 obmiar mb = 82,0, krotność = 1.

Dodatkowo należy wprowadzić pozycję 8A ? KNR 033/0101-05 z obmiarem m2 = 95,8 siatkowanie ścian cokołu.

Poz. 13 dotyczy podwójnego siatkowania.

Pytanie 10:

Jakiej grubości styropian należy przyjąć do ocieplenia ościeży?

Odpowiedź 10:

Styropian gr. 3 cm

Pytanie 11:

W pkt.3.2. opisu technicznego z projektu budowlanego ? docieplenie wskazanych ścian zewnętrznych styropianem gr.10cm o lambda 0,032W/mK. Z przedmiaru nie wynika które to miejsca, proszę o ich wskazanie.

Odpowiedź 11:

Projekt opisuje remont całego obiektu, na tym etapie nie występują takie miejsca.

Pytanie 12:

W pkt.5.1. opisu technicznego z projektu budowlanego- ogniomurki należy ocieplić w tej samej technologii, co pozostałe ściany budynku-czyli od strony wewnętrznej także należy przykleić styropian 14cm? Czy jest to ujęte w przedmiarze (przyklejanie, kołkowanie, siatkowanie, wykończenie)? W przedmiarze nie widać takich szerokich obróbek blacharskich.

Odpowiedź 12:

Ogniomurki występujące na elewacji północno-wschodniej ocieplamy wyłącznie od strony elewacji ? ich powierzchnia ujęta w przedmiarze obróbki blacharskie również.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający dobrze oszacował  co znajduje się w przestrzeni stropodachu wentylowanego, wg poz. 45. Kosztorysu.

Odpowiedź 13:

Tak

Pytanie 14:

W p.5.1. opisu technicznego z projektu budowlanego ? przestrzeń stropodachu należy poddać dezynfekcji poprzez wykonanie na wszystkich płaszczyznach powłoki malarskiej z mleczka wapiennego. Przedmiar poz 46 ? malowane są ścianki i posadzka, a sufit nie?

Odpowiedź 14:

Tak
Pytanie 15:

Poz.17,24 przedmiaru- o jaki ruszt z jakiego materiału chodzi?

Odpowiedź 15:

Ruszt konstrukcji drewnianej do zamocowania późniejszego obróbki blacharskiej pomiędzy rusztem docieplenie.

Pytanie 16:

W przedmiarze nie ujęto rusztowań i czasu pracy.

Odpowiedź 16:

Przedmiar nie musi zawierać tych pozycji ? Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie koszt rusztowań.

Pytanie 17:

Proszę o wykaz stolarki do wymiany i więcej szczegółów .

Odpowiedź 17:

Okno dwudzielne dwurzędowe o wym. okna: wys. ? 2,0, szer. ? 2,8 m.

Wszystkie skrzydła uchylno rozwieralne.

Pytanie 18

Nie uwzględniono w przedmiarze podmurowywania ogniomurów- 30cm ponad docieplenie stropodachu- wg p.5.1 opisu technicznego.

Odpowiedź 18:

Projekt opisuje remont całego obiektu, na tym etapie nie występują takie roboty.

DO POBRANIA

Zalacznik nr 8 -PROJEKT UMOWY- poprawiony -2

Świdnica,dnia 1.09.2013r.

CKZ-DS-2070-3/2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

ul. Sikorskiego 41 , 58-100 Świdnica

REGON: 891546849 NIP: 884-25-22-418

telefon: 74 852 40 76 faks: 74 852 40 76

e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl

informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

?Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania ?Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy ? kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji? – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów?.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba firm wykluczonych : 1

Liczba ofert odrzuconych : 1

Wybrano następującą ofertę:

Numer oferty 1

Firma (nazwa) : PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikuła

(adres) : ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów

 

Cena oferty: 161 482,03 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 03/100 )

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki postępowania. Cena oferty jest korzystna, nie przekracza kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 Zbiorcze zestawienie i porównanie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Cena brutto

w zł

Liczba pkt

w kryterium

cena-100%

1

PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikułaul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów

161 482,03

10

2

PIROBUD Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

197 922,81

oferta odrzucona

Informacje o wykonawcach wykluczonych

1. Firma: PIROBUD Sp. z o.o. , ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

1) Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, tj. nie wykazali spełnienia warunków

udziału w postępowaniu.

2) Uzasadnienie faktyczne: Oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę na wystąpienie

Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP nie potwierdzają spełnienia

warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnej

w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca nie wykazał 2 robót budowlanych, w tym

przynajmniej 1 roboty budowlanej wykonanej na obiekcie użytkowanym, polegających na

wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, gdzie zostało wykonane

ocieplenie przegród zewnętrznych (dach ściany), wymiana stolarki okiennej, wymiana

pokrycia dachowego (papa) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN każda, stosownie do

wymagań wymienionych w SIWZ.

Informacje o ofertach odrzuconych

1. Firma: PIROBUD Sp. z o.o. , ul. Moniuszki 45, 58-300 Wałbrzych

1) Podstawa prawna: art. 24 ust. 4 Ustawy PZP.

2) Uzasadnienie faktyczne: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informacja o możliwości zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 15 września 2013 r., zgodnie z art.94 ust.1, pkt.2 Ustawy PZP.

 

Podpisał:

Jacek Durlik ? Dyrektor CKZ

Świdnica: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów-roboty uzupełniające

Numer ogłoszenia: 390140 – 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 852-40-76, faks 74 852-40-76.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zespół publicznych placówek oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów-roboty uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana wszystkich okien na parterze budynku biurowca. Wykonanie docieplenia ściany szczytowej hali -od strony południowo-zachodniej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.48.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHiU MIK-TRANSBET Janusz Mikuła, ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73538,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 80000,00

Oferta z najniższą ceną: 80000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80000,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające nie przekraczające 50% wartości oferty cenowej realizowanego zamówienia podstawowego; zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zamówienia uzupełniającego udziela się dotychczasowemu wykonawcy.


Świdnica: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów

Numer ogłoszenia: 378678 – 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337622 – 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 852-40-76, faks 74 852-40-76.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zespół publicznych placówek oświatowych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja hali głównej w ramach zadania Baza lokalowa, wyposażenie techniczne i dydaktyczne CKZ w Świdnicy – kontynuacja modernizacji hali głównej w zakresie przebudowy i termomodernizacji – w zakresie wykonania elewacji budynków oraz docieplenia dachów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia wynika z Opisu robót do wykonania, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót załączonych na stronie www.ckz.swidnica.pl w zakresie: 1, docieplenia elewacji budynków, 2. wymiany stolarki okiennej, 3. docieplenia stropodachów, 4. wymiany pokrycia dachów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.48.00-8, 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHiU Mik-Transbet Janusz Mikuła, ul.Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204958,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 161482,03
 • Oferta z najniższą ceną: 161482,03 / Oferta z najwyższą ceną: 197922,81
 • Waluta: PLN.

Świdnica, dnia 03.04.2013r.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

Ogłasza przetarg publiczny ograniczony ofertowy pisemny na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych skierowany do podmiotów gospodarczych:

Środki trwałe

Nr Nazwa środka trwałego Rok budowy Cena
1. Tokarka uniwersalna TUB-32×750 1967 4500,00
2. Tokarka uniwersalna TUD-50×750 1967 4500,00
3. Tokarka uniwersalna TUD-50×750 1967 4500,00
4. Sterownik numeryczny PNC-13 do tokarki 1971 1200,00
5 Tokarka CU-500 (prod. bułgarskiej) 1984 4800,00
6. Frezarka AVIA-FNF-40NA (CNC) 1995 35000,00
7. Frezarka FYC-25×1000-pionowa 1966 2800,00
8 Frezarka FWC-25×1000 1966 2980,00
9. Frezarka uniwersalna 6P-83 (prod.ZSRR) 1975 3600,00
10. Wiertarka promieniowa WRS-25 1971 3800,00
11. Wiertarka kadłubowa G-40 1976 3900,00
12. Wiertarka WSD-16 1990 700,00
13. Wiertarka WSD-16 1990 700,00
14. Wiertarka WSD-16 1987 600,00
15. Wiertarka WSD-16 1989 620,00
16. Wiertarka WSD-16 1980 400,00
17. Wiertarka stołowa mała 1980 180,00
18. Wiertarka stołowa mała bez uchwytu 1980 150,00
19. Szlifierka stołowa dwutarczowa 1970 130,00
20. Ostrzarka obrotowa dwutarczowa 1970 80,00
21. Szlifierka (ostrzarka) dwutarczowa 1970 110,00
22. Szlifierka (ostrzarka) dwutarczowa 1970 130,00
23. Szlifierka (ostrzarka) dwutarczowa 1970 140,00
24. Ostrzarka dwutarczowa 1970 110,00
25 Nożyce gilotynowe NG-3 1966 3980,00
26 Prasa hydrauliczna warsztatowa nacisk 40t 1939 500,00
27 Przecinarka do stali tarczowa stacjonarna 1970 400,00
28 Betoniarka 150l (nieużywana) 1994 980,00
29 Maszyna do szycia Łucznik (przemysłowa) 1970 90,00
30 Stębnówka Textima 1970 80,00
31 Stębnówka Textima 1970 80,00
32 Maszyna do szycia ?Textima Altin 1970 80,00
33 Stębnówka Textima 1970 80,00
34 Stębnówka Textima 1970 80,00
35 Stębnówka Textima 1970 80,00
36 Stębnówka Textima 1970 80,00
37 Dwuigłówka Panonia 1970 180,00
38 Dłutownica DAA-16 1969 7000,00
39 Dłutownica OHO-20 do kół zębatych 1972 7300,00
40 Frezarka obwiedniowa ZFA-75A 1969 6500,00
41 Sprężarka 3JW-60 (ASPA) 1980 700,00
42 Ostrzarka dwutarczowa 1980 110,00

Koordynator przetargu ? Hieronim Podraza,

tel. (074) 852-40-76 wew.23

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna na stronie

internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy:

www.ckz.swidnica.pl ?zakładka ogłoszenia i przetargi

1.Oferty z numerem i ceną środka trwałego oraz potwierdzenie wpłaty wadium

(potwierdzenie dyspozycji przelewu) w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

– Przetarg ofertowy nr CKZ ? DS.-2070-1/2013-nazwa firmy wraz z adresem, numery środków trwałych z dopiskiem środki trwałe na które składana jest oferta:

– należy złożyć w siedzibie ogłaszającego w pokoju nr.13 (sekretariat) w terminie do 07.05.2013 do godz. 9.00.2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego w dniu 07.05.2013 o godz. 10.00.

3.Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w tym samym dniu, bezpośrednio po zapoznaniu się z wszystkimi ofertami.

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego do zakupu środka trwałego. Wadium należy wpłacić na konto Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy nr 55 1090 2369 0000 0001 1532 6697 z datą wpłaty najpóźniej do dnia 06.05.2013.

5.Wadia złożone przez oferentów, których ceny nie zostały przyjęte, będą zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu przelewem. Zwrot nastąpi najpóźniej następnego dnia na konto bankowe oferenta . Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.

6.Wadium przepada na rzecz organizatora, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej.

7.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę na ten sam środek trwały, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji z zachowaniem odpowiednich przepisów.

8.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.

9.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto wskazane na rachunku przez sprzedającego pod rygorem utraty wadium oraz unieważnienia przetargu.

10.Organizatorzy przetargu zastrzegają sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a także wycofania z przetargu poszczególnych pozycji bez podania przyczyny.

11.Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z demontażem oraz załadunkiem i transportem sprzedanych środków trwałych.

12.Jakiekolwiek szkody powstałe w trakcie demontażu i załadunku urządzeń ponosi odbiorca, pod rygorem nie wydania sprzedanych towarów do czasu pokrycia powstałych szkód.

13.Nabyte towary powinny być odebrane do 15.05.2013r.(po uregulowaniu rachunku zgodnie z  punktem nr9).

14.Środki trwałe wystawione na przetarg można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.  9.00-14.00 pod wskazanym powyżej adresem pod warunkiem uzgodnienia telefonicznie daty i godziny oględzin.

15.Najwyższa cena zaoferowana przez oferenta w przypadku zakupu środka trwałego jest ceną brutto.


Świdnica, dnia 19.04.2012r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
CENTRUM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO  W  ŚWIDNICY

ul. Sikorskiego 41 , 58-100 Świdnica
REGON: 891546849                         NIP:  884-25-22-418telefon: 74 852 40 76                       faks: 74 852 40 76e-mail: ckz@ckz.swidnica.pl
informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

    Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia                   Zawodowego w  Świdnicy ? remont  modernizacyjny Pracowni Spawalniczej

przeprowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba firm wykluczonych : 0

Liczba ofert odrzuconych : 0

Wybrano następującą ofertę:

Numer oferty 1

Firma (nazwa) : PRZEDSIĘBIORSTWA INSTALACYJNO-BUDOWLANEGO ?Rudolf

                        Grucela i Synowie? Mirosław Grucela i Małgorzata Grucela

(adres) :            ul. Wiejska 26, 58-400 Kamienna Góra

Cena oferty: 98 529,63 zł ?brutto? (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset

                    dwadzieścia dziewięć złotych 63/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki postępowania i jest ofertą najkorzystniejszą spośród trzech ważnych ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

adres wykonawcy

Cena ?brutto?

w zł

1

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE ?Rudolf Grucela i Synowie?

Mirosław Grucela i Małgorzata Grucela

ul. Wiejska 26, 58-400 Kamienna Góra

98 529,63

2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU USŁUG ?KAMEX? Sp. z o.o.

ul. Legnicka 8A, 58-400 Kamienna Góra

121 647,00

3

P.P.H.U. BOWIP mgr inż. Andrzej Pach

ul. Ślężańska 23, 58-100 Świdnica

155 278,89

Informacje o wykonawcach wykluczonych

Z postępowania nie wykluczono wykonawców.

Informacje o ofertach odrzuconych

W postępowaniu nie odrzucono ofert.

Omyłki pisarskie i rachunkowe

W ofercie nr 2 wystąpiła omyłka pisarska, która została poprawiona wg zasad art. 87, ust. 2, pkt 1 Pzp.

W ofercie nr 3 wystąpiła omyłka rachunkowa, która została poprawiona wg zasad art. 87, ust. 2, pkt 2 Pzp.

Informacja o możliwości zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po dniu 25 kwietnia 2012r.

                                                                                    Podpisał:

                                                                                    Dyrektor

                                                                                    Jacek Durlik


CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

Ogłasza przetarg niegraniczony na remont modernizacyjny Pracowni Spawalniczej.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Świdnica: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy

Numer ogłoszenia: 118583 – 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy , ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 852-40-76, faks 074 852-40-76.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz.swidnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zespół placówek oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roboty modernizacyjne wielobranżowe istniejącego obiektu, z wyłączeniem robót wykonanych w I Etapie, tj.: – wymiany i montażu stolarki okiennej i drzwiowej – remontu dachu i obróbek blacharskich 2. Dane obiektu – powierzchnia zabudowy – 332,40m2 – kubatura – 1519,0m3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na modernizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznej, w tym co najmniej jednego obiektu oświaty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: 1. kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, 2. kierownik robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży instalacji sanitarnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, 3. kierownik robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży instalacji elektrycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1. osiągnął wysokość obrotów w realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych na poziomie minimum 1 200 000,00 zł, 2. posiada środki własne lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. 3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, 2)zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 3)zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego i nie zawinione przez Wykonawcę, 4)zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym, niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot, 5)zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, 6)wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, na skutek wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, ze względów bezpieczeństwa lub usprawnienia procesu budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckz.swidnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat lub za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego 58-105 Świdnica, ul. Sikorskiego 41 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

załączniki do pobrania:

siwz
Odp_na_pytania_CKZ
wzor_umowy
projekt

Ogłoszenie o wyborze oferenta

w przetargu na Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy

Treść

Świdnica: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy

Numer ogłoszenia: 166190 – 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118583 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, ul. Sikorskiego 41, 58-105 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 852-40-76, faks 074 852-40-76.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy zespół placówek oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni – Etap II , w ramach zadania pn.: Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 w Świdnicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Roboty modernizacyjne wielobranżowe istniejącego obiektu, z wyłączeniem robót wykonanych w I Etapie, tj.: – wymiany i montażu stolarki okiennej i drzwiowej – remontu dachu i obróbek blacharskich 2. Dane obiektu – powierzchnia zabudowy – 332,40m2 – kubatura – 1519,0m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.27.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma ROKOM H.G.I. Komorowscy Sp.j., Ptaszków 85/2, 58-400 Kamienna Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 759868,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 569999,99

Oferta z najniższą ceną: 569999,99 / Oferta z najwyższą ceną: 821034,14

Waluta: PLN.

Ogłoszenie o przetargu

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY

Ogłasza przetarg publiczny ograniczony, ofertowy, pisemny, na sprzedaż środków trwałych, skierowany do podmiotów gospodarczych.

pełna treść ogłoszenia do pobrania

Wyniki przetargu

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni ? Etap II , w ramach zadania pn.: ?Baza lokalowa wyposażenie techniczne i dydaktyczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41

przeprowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego

załączniki do pobrania:

treść ogłoszenia