CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

mgr Brodowska-Okruta Renata
główna księgowa
r o k r u t a @ c k z . s w i d n i c a . p l
tel. wew. 16

Dębińska Janina
starszy inspektor ds. bhp
tel. wew. 23

Izydorczyk Katarzyna
starszy referent
k i z y d o r c z y k @ c k z . s w i d n i c a . p l 
tel. wew. 13

Kozłowska Justyna
samodzielny referent
j k o z l o w s k a @ c k z . s w i d n i c a . p l
tel. wew. 28

mgr Chajduga Roksana
referent ds. kadrowo-socjalnych
r c h a j d u g a @ c k z . s w i d n i c a . p l 
tel. wew. 22

Pawlaszczyk Wojciech
kierownik gospodarczy
w p a w l a s z c z y k @ c k z . s w i d n i c a . p l
tel. wew. 23

mgr Przystał Urszula
samodzielny referent

u p r z y s t a l @ c k z . s w i d n i c a . p l
tel. wew. 29

inż. Szurpicka Dorota
samodzielny referent
d s z u r p i c k a @ c k z . s w i d n i c a . p l 
tel. wew. 12

mgr Wyborska Anna
samodzielny referent
a w y b o r s k a @ c k z . s w i d n i c a . p l 
tel. wew. 13